Regulamin obowiązujący od 24.05.2018 roku


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy Sherpa.pl działa pod adresem www.sherpa.pl i prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży odzieży sportowej, sprzętu sportowego, sprzętu wspinaczkowego oraz sprzętu turystycznego.

2. Właścicielem sklepu jest firma SPARK - Sylwia Szugzda z siedzibą w Warszawie (woj. mazowieckie). Nr REGON 015289990, NIP 822-187-56-23. Organem rejestrującym jest Prezydent Miasta Warszawy

3. Sklep internetowy Sherpa.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej oraz sprzedaż bezpośrednią poprzez sklep stacjonarny.

Adres do korespondencji / adres do zwrotu towaru:

SPARK

05-077 Warszawa (Wesoła) ul. Cieplarniana 28

Konto bankowe Sprzedawcy: 97 2030 0045 1110 0000 0401 0570

4. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem URL www.sherpa.pl

Klient (Zamawiający) - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu

Sprzedawca - firma Spark

Towar - produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie,

Cena – jednostkowa cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru

Zamówienie – zestaw Towarów określonych do realizacji, zgodnie z niniejszym regulaminem, przez Zamawiającego,

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu,
Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Regulamin - niniejszy regulamin.

II.Oferta

1. Produkty, prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, natomiast stanowią zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających. Klient dokonując Zamówienia, za pomocą narzędzi dostępnych na stronie internetowej sklepu lub telefonicznie, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w niniejszym Regulaminie.

2. Ceny Towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Produkty oznakowane etykietą „dostępny” wysyłane są w ciągu 72h od chwili złożenia zamówienia w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem lub od chwili zaksięgowania przez Sprzedawcę wpłaty w przypadku wyboru przez Klienta płatności z góry, z wyłączeniem sobót i dni świątecznych. Czas dostawy jest uzależniony od wybranej przez Klienta formy dostawy. Produkty oznaczone etykietą "czas dostawy 4-6 dni" wysyłane są w ciągu 4-6 dni od dnia złożenia zamówienia w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem lub od chwili zaksięgowania przez Sprzedawcę wpłaty w przypadku wyboru przez Klienta płatności z góry, z wyłączeniem sobót i dni świątecznych. Produkty oznaczone etykietą "dostępny na zamówienie" sprowadzane są na zamówienie Klienta po indywidualnym ustalenia z obsługa sklepu wszystkich warunków zamówienia.

III. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia można składać:

a) poprzez stronę internetową Sklepu

b) emailem na adres warszawa@sherpa.pl

c) za pomocą komunikatora internetowego lub czatu online.


2.1. Zamówienie może być złożone przez klienta po zarejestrowaniu się lub z pominięciem tej procedury. Do złożenia zamówienia konieczne jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu. Rejestracja Klienta dokonywana jest jednorazowo za kolejne zamówienia składane są na podstawie posiadanego przez Klienta loginu i hasła.

2.2. W przypadku pominięcia procedury rejestracji złożenie zamówienia dokonane zostaje zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3.

3.Podczas składania Zamówienia wymagane jest określenie: 

- nazwy, koloru, rozmiaru i ilości produktów

- imienia i nazwiska odbiorcy

- dokładnego adresu dostawy

- numeru telefonu kontaktowego

- adresu e-mail Zamawiającego.

4. Zamówienia w sklepie można składać przez całą dobę z wyłączeniem ust. 1 pkt c) i d). Zamówienia składane telefonicznie lub poprzez czat obsługiwane są w godzinach pracy sklepu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 11-18.

5. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:
a) komputer klasy PC lub urządzenie przenośne umożliwiające połączenie z Internetem i posiadające system operacyjny

b) łącze internetowe;

c) przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript

d) włączona obsługa języka JavaScript,

e) włączona obsługa plików Cookies

f) aktywne konto e-mail.

6. Sprzedawca oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamawiający akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

7. Proces zamawiania przez stronę internetową Sklepu składa się z następujących kroków:
- wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka

- podanie danych wymienionych w pkt. 3 lub zalogowanie

- wybór formy dostawy i płatności

- po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlane jest podsumowanie Zamówienia obejmujące wszystkie informacje dotyczące Zamówienia tj.

a) przedmiot zamówienia,

b) cenę jednostkową oraz łączną zamawianych Towarów (wraz z podatkiem)

c) główne cechy świadczenia

d) wybraną formę płatności

e) wybraną formę dostawy

f) całkowity koszt dostawy

g) dane kontaktowe zamawiającego

h) dane adresowe odbiorcy Towaru

- akceptacja Regulaminu

- zatwierdzenie Zamówienia przez przycisk »OK, TERAZ DO KASY«

W trakcie składania zamówienia, od początku do ostatniego kroku zatwierdzającego, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym także możliwość naniesienia zmian w wyborze produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi na stronie internetowej informacjami zawierającymi odniesienia do zmiany danych. Zatwierdzenie etapu »OK, TERAZ DO KASY« uniemożliwia modyfikację Zamówienia.

8. Zamawiający ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących:

- płatność przy odbiorze

9. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili kliknięcia przez Klienta na przycisk »DO KASY«. Po zawarciu Umowy sprzedaży Klient otrzymuje e-mail od Sklepu z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz o:

1) cenie (obejmujące podatek)

2) głównych cechach świadczenia

3) wybranej formie płatności

4) wybranej formie dostawy

5) oraz regulamin w formie pliku PDF zamieszczony do wiadomości e-mail w formie hiperłącza

10. W przypadku Zamówień telefonicznych Sklep potwierdza treść Zamówienia w drodze wiadomości e-mail obejmującej wszystkie informacje dotyczące Zamówienia tj.

a) przedmiot zamówienia,

b) cenę jednostkową oraz łączną zamawianych Towarów (wraz z podatkiem)

c) główne cechy świadczenia

d) wybraną formę płatności

e) wybraną formę dostawy

g) całkowity koszt dostawy

i) dane kontaktowe zamawiającego

j) dane adresowe odbiorcy Towaru.

Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili odesłania do sklepu emaila potwierdzającego złożone zamówienie.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego np. w drodze kontaktu telefonicznego.

12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

13. Klient akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na dostarczanie faktur VAT oraz – w przypadku zwrotów i uznawanych reklamacji – faktur korygujących VAT kanałami elektronicznymi. Faktury wysyłane są w formie plików PDF pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zamówieniu.

14. Każdy zarejestrowany Klient, ma stały dostęp do historii wszystkich swoich zakupów w Sklepie.

15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego. W takim przypadku Klient jest proszony o ponowne uiszczenie opłaty za przesyłkę lub w przeciwnym wypadku Zamówienie jest anulowane.

16. W przypadku sprzedaży ratalnej, w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, obowiązuje regulamin kredytodawcy oraz postanowienia umowy kredytowej. 

IV. PRAWA I PRZYWILEJE KLIENTÓW

1. Odstąpienie Konsumenta od umowy

1.1. Na mocy Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny przez poinformowanie Sklepu o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Konsument musi poinformować Sklep o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (poprzez pismo wysłane pocztą na adres Sklep Sherpa.pl, 05-077 Warszawa ul. Cieplarnina 28 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail warszawa@sherpa.pl). Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca udostępnia Konsumentowi poniżej w Regulaminie. Konsument może skorzystać z przekazanego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Ponadto, Sprzedawca udostępnia także wzór (formularz) oświadczenia o odstąpieniu od umowy do pobrania za pośrednictwem strony.

Jeżeli Konsument skorzysta z możliwości odstąpienia w drodze elektronicznej tj. bądź poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną na adres e-mail warszawa@sherpa.pl, bądź poprzez skorzystanie z możliwości pobrania i wypełnienia formularza elektronicznego stanowiącego wzór oświadczenia o odstąpieniu, a następnie przesłanie go do Sklepu na adres e-mail warszawa@sherpa.pl, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy, pocztą elektroniczną (za pośrednictwem wiadomości e-mail).

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)Firma SPARK, 05-077 Warszawa ul. Cieplarniana 28, tel. 22 245 08 05, email: warszawa@sherpa.pl


Ja_____________________________________________________________niniejszym informuję o  odstąpieniu od umowy sprzedaży

następującego/-ych Towaru/ów___________________________________________________________________________________

zawartej dnia ______________________________________data odbioru Towaru___________________________________________

Imię i nazwisko konsumenta_____________________________________________________________________________________

Adres konsumenta_____________________________________________________________________________________________

 

                                                                                                                                                                                     Data/ Podpis konsumenta

                                                                                                                                                                        (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)1.2. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy aby Konsument wysłał Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

1.3. W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia do umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych dodatkowych opłat w związku ze zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument obowiązany jest odesłać lub przekazać Sklepowi Towar na adres Sklep Sherpa.pl, 05-077 Warszawa ul.Gościniec 14/16, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia do umowy. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

1.4. Prawo do odstąpienia nie obejmuje umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

2. Reklamacja Klienta w czasie objętym gwarancją

2.1. Większość Towarów dostępnych w Sklepie objętych jest gwarancją producenta. Sprzedawca przesyła dokumenty gwarancyjne wraz z Towarem. Warunki gwarancji i termin jej obowiązywania wskazane są w dokumentach gwarancyjnych.

2.2. Zgłoszenie reklamacji Towaru w czasie objętym gwarancją możliwe jest na adres wskazany w dokumentach gwarancyjnych lub za pośrednictwem Sprzedawcy na adres Sklep Sherpa.pl 05-077 Warszawa ul. Cieplrniana 28 bądź na adres poczty elektronicznej warszawa@sherpa.pl

2.3. W przypadku produktów sygnowanych gwarancją producenta "od drzwi do drzwi" (door to door), uszkodzony Towar zostaje nieodpłatnie odebrany przez kuriera w miejscu eksploatacji (adres podany przez Klienta), następnie naprawiony i doręczony w to samo miejsce. W szczególnych przypadkach naprawa Towaru może odbyć się przez upoważnionego serwisanta na miejscu (tj. bez przewożenia).

3. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Konsumentów za wady Towarów (rękojmia)

3.1. Sprzedawca (Sklep) ma obowiązek dostarczenia Klientom Towarów bez wad. Ustawa Kodeks Cywilny przewiduje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Konsumentowi.

3.2. Sklep (Sprzedawca) wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Towarów w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami.

3.3. Reklamacja Towaru w czasie objętym rękojmią możliwa jest w dowolnej formie, przykładowo poprzez:

a)  przesyłkę listowną na adres Sklep Sherpa.pl 05-077 Warszawa ul. Cieplarniana 28

b)  przez kontakt z konsultantem pod nr tel. 22 245 08 05

c) kontakt z działem reklamacji bezpośrednio na adres e-mail warszawa@sherpa.pl

Dział reklamacji pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 18:00. 


3.4. Konsument który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na adres do zwrotu: Sklep Sherpa.pl 05-077 Warszawa ul. Cieplarniana 28. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

3.5. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez Konsumenta oświadczenia o realizacji uprawnień reklamacyjnych.

3.6. Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może złożyć Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

a) wymiany Towaru na nowy;

b) naprawy Towaru;

c) obniżenia ceny Towaru;

d) odstąpienia od umowy – o ile wada ma charakter istotny.

Wybór żądania zależy od Konsumenta.

3.6.1. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Konsument może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady Towaru. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

3.6.2. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.
Konsument nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.

3.6.3. Jeżeli spośród sprzedanych Towarów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Towarów wolnych od wad, bez szkody dla obu stron umowy, uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do Towarów wadliwych.

3.6.4. Jeżeli Towar wadliwy został zamontowany, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięciu wady, Konsument jest jednak wówczas obowiązany ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę zakupionego Towaru albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania produktu, do wysokości ceny produktu.

3.6.5. Koszty naprawy lub wymiany, w szczególności koszty demontażu i dostarczenia Towaru, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia, ponosi Sprzedawca, z zastrzeżeniem treści pkt. 3.6.4. (powyżej).

4. Uszkodzenia lub braki powstałe w transporcie:

4.1 Przesyłki kurierskie objęte są ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie. Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy, tym samym zwracamy uwagę, aby sprawdzać przesyłkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych w obecności kuriera. 

4.2. W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub braku towaru w przesyłce, rekomenduje się, aby Klient wraz z dostawcą/kurierem sporządzili i podpisali protokół uszkodzenia (dostępny u doręczyciela). Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela spedytora (firmy kurierskiej), Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki Towaru lub anulowania Zamówienia i zwrotu gotówki.

5. Wymiana towaru niezgodnego z oczekiwaniami Klienta

5.1. W przypadku, gdy wybrany przez Zamawiającego rozmiar/model Towaru okaże się niezgodny z oczekiwaniami Klienta i - w przypadku Konsumentów, upłynie termin do odstąpienia określony w pkt 1.1. Regulaminu, istnieje możliwość wymiany Towaru na inny na prośbę Klienta. W takich okolicznościach koszty zwrotu i ponownej wysyłki Towaru pokrywa Klient. Po otrzymaniu zwrotu i wpłaty, ponowna wysyłka towaru następuje w czasie zgodnym z informacją widniejącą jako czas realizacji przy określonym Towarze. Klient proszony jest o uprzednie skontaktowanie się z przedstawicielem Sprzedawcy i rezerwację pożądanego modelu/rozmiaru/koloru. 

6. Uwagi końcowe

6.1. W przypadku odstąpienia od umowy lub reklamacji Towaru z Zamówienia, do którego dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis., na warunkach opisanych w pkt 1.3 .W przypadku odmowy zwrotu gratisu, Sklep zwróci Klientowi cenę zwróconych lub zareklamowanych produktów, pomniejszoną o wartość gratisu - zgodnie z ceną gratisu. 

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Dokonując rejestracji w Sklepie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy. 

2. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych dotyczących Zamawiających. Sprzedawca przestrzega zasad ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. Dane osobowe, zawarte w niniejszej umowie, Sprzedawca będzie przetwarzać wyłącznie w celu zawarcia i realizacji przedmiotowej transakcji oraz gdy będzie to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie naruszy praw i wolności osoby, której dane dotyczą; i nie będzie udostępniać innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych zgodnie z przepisach powszechnie obowiązujących oraz z zastrzeżeniem przepisów niniejszego działu. Sprzedający informuje niniejszym o prawie osoby udostępniającej swoje dane do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 32 – 35 ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Klientów oraz ich adresy e-mail nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem: firmy dostarczającej oprogramowanie do zarządzania Sklepem w modelu SaaS (z ang. oprogramowanie jako usługa) tj. SnowDog Studio, dla której dane te są niezbędne do poprawnego działania systemu; firm pośredniczących w transakcjach płatniczych, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności; oraz dostawców, dla których dane te są niezbędne do dostarczenia przesyłki. 

 4. Wszystkie formularze służące do wpisywania informacji prywatnych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu. Łączenie się z nimi odbywa się z użyciem scentralizowanego protokołu SSL (Secure Socket Layer)  - gwarantowanym certyfikatem Powszechnego Centrum Certyfikacji prowadzonym przez Unizeto Technologies S.A. z siedzibą w Szczecinie, skutkiem czego wszystkie dane osobowe Klientów są szyfrowane i nawet w przypadku przechwycenia transmisji, niemożliwe do odczytania przez osoby nieupoważnione. 

5. W czasie wizyty na stronie internetowej sklepu, automatycznie gromadzone są pliki cookies, przechowujące informacje związane z korzystaniem ze Sklepu. oraz pliki cookies stałe, które pozostają w pamięci urządzenia służącego do przeglądania strony przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

9a. Niniejszym, użytkownik zostaje poinformowany, że korzystanie z niniejszej witryny internetowej Sklepu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez podmioty wymienione w niniejszym dziale V Regulaminu, dotyczących go danych w sposób i w celach określonych w tym dziale.

10. Odnośnie plików cookies, użytkownik może wyrazić zgodę na stosowanie plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki. Użytkownik może także zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje odnośnie możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że w przypadku usuwania bądź ograniczenia korzystania z plików cookies, korzystanie z niektórych funkcjonalności witryny Sklepu może być utrudnione lub niemożliwe.

11. Korzystanie z niektórych opcji serwisu, jak np. historia zakupów, jest możliwe tylko po dokonaniu rejestracji. Rejestracja jest dobrowolna i nie wymaga się jej do złożenia zamówienia. W czasie rejestracji Klient jest proszony o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mai, a także dowolnie przyjętego loginu i hasła. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.

12. Login i hasło mają charakter poufny. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim. Zamawiający korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Zamawiający. 

13. Klienci, którzy nie są zarejestrowani, również mogą składać Zamówienia, wówczas przy każdym zakupie będą proszeni o podanie imienia, nazwiska, adresu dostawy oraz nr. telefonu i adresu poczty e-mail.

14. Dane gromadzone podczas rejestracji lub zakupu są wykorzystane do prawidłowej realizacji Zamówień, a także do śledzenia statusu Zamówienia i dokonywania w nim zmian na życzenie Klienta zanim zostanie wysłane. Klienci zachowują prawo do wglądu, poprawy oraz usunięcia swoich danych z bazy adresowej po zrealizowaniu Zamówienia zgodnie z art. 32 – 35 ustawy o ochronie danych osobowych. Czynności tych dokonać można z poziomu strony internetowej sklepu po zalogowaniu lub też poprzez kontakt z obsługą Sklepu. 

15. Każdorazowy kontakt z obsługą Sklepu za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mail, wiąże się z wykorzystaniem podanych danych w celu udzielenia odpowiedzi. Konsultanci kontaktują się z Klientami z pośrednictwem tych samych kanałów komunikacji.

16. Po złożeniu zamówienia, na podany adres e-mail wysyłane jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, a w następnej kolejności bieżące informacje o przebiegu tego zamówienia. Klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, tą samą drogą otrzymują wiadomości z aktualnym wydarzeniami w Sklepie. Z usługi newsletter można zrezygnować w dowolnym momencie korzystając z formularza na stronie internetowej lub wysyłając maila z informacją o rezygnacji.

Podmiot zbierający dane:

Spark , 05-077 Warszawa, ul. Cieplarniana 28

17. Obowiązek informacyjny – RODO (GDPR). Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest SPARK z siedzibą w 05-077 Warszawa ul.Cieplarniana 28. Spark posiada dane otrzymane od klientów w drodze: zakupu w sklepie sherpa.pl. SPARK przetwarza dane osobowe w celu niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży (w tym w celach podatkowych), kontaktu z klientem w celach związanych ze sprzedażą takich jak proces reklamacji, zwrotów. Wymagamy podania danych osobowych, aby móc realizwoac umóe sprzedaży takich jak: adres e-mail, adres wysyłki towaru, telefon dla kuriera, NIP firmy i dane firmy - jeżeli ma zostać wystawiona faktura VAT za zakupiony sprzęt. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne. Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

Z uprawnień tych można skorzystać, gdy:

- w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważone zostało że dane są nieprawidłowe lub niekompletne.

- w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane

- cofnięta zostania zgoda na przetwarzanie danych,

- zgłoszoony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania danych przez klienta,

- dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,

- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy klient zauważy, że dane są nieprawidłowe – może wóczas żadać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych

- dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale klient nie będzie chciał/a, aby zostały usunięte

-  dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne klientowi do obrony lub dochodzenia roszczeń lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu

- w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy zawartej z klientem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. KLient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Klient ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

- przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

- dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Spark udostępnia dane osobowew  przypadku wysyłki towaru Tw celu niezbędnym do realizacji zamówienia firmie E-Paka EPAKA.PL Sp. z o.o., ul. Sochacz 16, 21-400 Łuków, KRS 0000500274, REGON 147128246, NIP 5213667216, licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy nr 0130144.

Może także przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. Dane może przetwarzać także nasze biuro rachunkowe, którym jest RESPIRO Sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Warszawie, ul. Trakt Brzeski 54 a, 05-077 Warszawa-Wesoła, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIIIWydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000574891, NIP: 9522139316.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić firmie Google LLC Twój adres IP. Adres IP może być przekazywany poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

18. Pytania dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres e-mail: warszawa@sherpa.pl. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin świadczenia spełnia wymogi określone ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawa o prawach konsumenta, a także inne przepisy obowiązującego prawa.

3. Dla celów wykonania regulaminu oraz umowy, zastosowanie ma prawo polskie. W przypadku sporu z konsumentem stosowane będą korzystniejsze przepisy prawa jego miejsca zamieszkania.

4. Konsumentowi przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w tym:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.

c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

5. Korzystanie z serwisu www.sherpa.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz zasad dotyczących polityki prywatności Sklepu.